Vereniging VACO – zakelijke markt

Artikel 1 - Definities/algemeen

 1. In de Algemene voorwaarden van Vereniging VACO wordt verstaan onder:
  VACO-leverancier: iedere door Vereniging VACO erkende onderneming die in aanbiedingen en overeenkomsten naar de Algemene voorwaarden van Vereniging VACO verwijst en deze op haar transacties van toepassing laat zijn; VACO-leverancier: DBS Tyrewholesale.
  afnemer: degene (niet zijnde een consument) aan wie DBS Tyrewholesale een aanbieding richt of die aan DBS tyrewholesale opdracht verstrekt tot het verrichten van diensten of het leveren van zaken.
 2. De voorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming van alle tussen DBS tyrewholesale en de afnemer gesloten overeenkomsten strekkende tot levering van zaken en/of het verrichten van diensten door DBS Tyrewholesale.
 3. Algemene (inkoop-)voorwaarden van de afnemer zijn niet van toepassing, tenzij zulks uitdrukkelijk schriftelijk is overeengekomen.

Artikel 2 - Offerte, overeenkomst

 1. Alle aanbiedingen en prijsopgaven van DBS Tyrewholesale zijn vrijblijvend.
 2. Door DBS Tyrewholesale gedane prijsopgaven gelden voor levering af magazijn of vestigingsplaats van DBS Tyrewholesale, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Prijsopgaven zijn exclusief BTW en heffingen welke van overheidswege kunnen worden opgelegd, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen. Bijkomende kosten van verpakkingen e.d. maken geen onderdeel van prijsopgaven uit en worden door DBS Tyrewholesale apart in rekening gebracht.
 3. Behoudens bij koop tegen contante betaling, komt een overeenkomst tussen de DBS Tyrewholesale
 4. en een afnemer tot stand nadat DBS Tyrewholesale de opdracht schriftelijk heeft bevestigd of een aanvang met de levering maakt.
 5. Prijswijzigingen als gevolg van bijvoorbeeld wijzigingen in fabrieks- of importeursprijzen en/of valutakoersen kunnen in de verkoopprijs worden doorberekend. Indien binnen drie maanden na het sluiten van de overeenkomst prijswijzigingen optreden, dan heeft de afnemer binnen één week na ontvangst van de kennisname van de wijziging het recht de overeenkomst te ontbinden. Doen zich prijswijzigingen voor bij een langere levertijd dan drie maanden, dan bestaat het recht op ontbinding van de overeenkomst niet.
 6. Prijswijzigingen die uit de wet voortvloeien, zoals belastingen en heffingen van overheidswege opgelegd, geven geen recht op ontbinding van de overeenkomst

Artikel 3 - Levering en levertijd

 1. Door DBS Tyrewholesale opgegeven levertijden en andere data zijn indicatief en nimmer als fatale termijn in de zin van artikel 6:83 sub a BW te beschouwen, tenzij schriftelijk uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Bij overschrijding van de vermoedelijke levertijd kan de afnemer DBS Tyrewholesale schriftelijk, met aangetekend schrijven, in gebreke stellen. De afnemer dient daarbij een redelijke termijn te hanteren waarbinnen DBS Tyrewholesale alsnog – zonder daartoe schadeplichtig te worden – de op haar rustende verplichting(en) kan nakomen. Een redelijke termijn is een periode van twee maanden na het verstrijken van de opgegeven levertijd.
 2. Zodra zaken bij DBS Tyrewholesale ter afhaling dan wel bezorging gereed staan of de uit de dienstverlening voortvloeiende werkzaamheden zijn voltooid, gelden zaken als geleverd en/of diensten als verleend.
 3. De afnemer is verplicht een levering op een eerder tijdstip, dan door DBS Tyrewholesale is opgegeven, te accepteren. DBS Tyrewholesale kan deelleveringen uitvoeren en deze factureren. Deelleveringen kunnen niet worden ontbonden indien nadien blijkt dat de volledige bestelling niet kan worden uitgeleverd.

Artikel 4 - Overmacht

 1. Onder overmacht wordt verstaan, naast hetgeen daaromtrent in de wet en rechtspraak wordt begrepen, alle van buiten komende oorzaken die de normale nakoming van een verbintenis verhinderen, waarop DBS Tyrewholesale geen invloed kan uitoefenen ongeacht of die omstandigheid bij het sluiten van de overeenkomst was te voorzien. Dergelijke oorzaken zijn bijvoorbeeld werkstakingen, algemeen gebrek aan grondstoffen, niet-voorzienbare stagnatie bij toeleveranciers of andere derden waarvan DBS Tyrewholesale afhankelijk is, maatregelen van overheidswege, algemene storingen in de energievoorziening en algemene vervoersproblemen.
 2. DBS Tyrewholesale kan zich ook op overmacht beroepen indien de omstandigheid die (verdere) nakoming verhindert, intreedt nadat DBS Tyrewholesale haar verbintenis had moeten nakomen.
 3. In geval van blijvende overmacht is DBS Tyrewholesale gerechtigd de overeenkomst schriftelijk voor ontbonden te verklaren zonder daartoe schadeplichtig te worden.
 4. Gedurende de periode van tijdelijke overmacht worden de leverings- en andere verplichtingen van DBS Tyrewholesale zonder rechterlijke tussenkomst opgeschort en de levertijd verlengd met de periode van tijdelijke overmacht. Duurt de periode van overmacht langer dan 3 maanden, dan kunnen beide partijen de overeenkomst, met inachtneming van artikel 4e, ontbinden zonder daartoe jegens de wederpartij schadeplichtig te worden.
 5. Heeft DBS Tyrewholesale bij het intreden van de overmacht al gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldaan, of kan zij slechts gedeeltelijk aan haar verplichtingen voldoen, dan kan DBS Tyrewholesale het reeds geleverde deel afzonderlijk factureren, dan wel het te leveren deel leveren en factureren. Voorstaande is niet van toepassing als het reeds geleverde dan wel leverbare deel geen zelfstandige waarde heeft.

Artikel 5 - Risico, eigendomsvoorbehoud en retentierecht

 1. De afnemer draagt het risico voor alle schade die aan of door de geleverde zaken en/of diensten mochten ontstaan vanaf het moment van levering. Degene voor wiens rekening de organisatie van het transport komt, draagt dit risico vanaf het moment waarop het transport aanvangt, en heeft daarbij de verplichting het bedoelde risico op voldoende wijze te verzekeren.
 2. De afnemer is verplicht vanaf de levering tot het tijdstip van volledige betaling geleverde zaken op zijn kosten tegen de gebruikelijke risico’s te verzekeren en verzekerd te houden op normale voorwaarden bij een naar naam en faam bekende verzekeringsmaatschappij.
 3. Alle in het kader van een specifieke overeenkomst geleverde zaken en nog te leveren zaken blijven uitsluitend eigendom van DBS Tyrewholesale totdat alle vorderingen die DBS Tyrewholesale op de afnemer heeft of zal krijgen volledig zijn betaald, met inbegrip van rente en kosten als bedoeld in artikel 3:92 lid 2 BW. Dit betekent dat betaalde zaken pas eigendom van de afnemer worden indien de afnemer al hetgeen hij aan DBS Tyrewholesale verschuldigd is, heeft betaald, dus ook andere facturen dan die waarop de aanwezige zaken zijn gefactureerd.
 4. DBS Tyrewholesale kan bij uitblijven van tijdige nakoming van betaling door de afnemer, zonder ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst, de koopovereenkomst, zonder daartoe schadeplichtig te worden, ontbinden en de door hem geleverde zaken terugnemen, waartoe de afnemer DBS Tyrewholesale vrije toegang tot de geleverde zaken verleent.
 5. Zolang de eigendom van de afgeleverde zaken niet op de afnemer is overgegaan, mag deze de zaken niet verpanden of andere zekerheidsrechten op deze zaken vestigen. De afnemer mag zaken van DBS Tyrewholesale in de normale uitoefening van zijn bedrijf vervreemden.
 6. Zaken aanwezig bij de afnemer en voorkomend in het vaste leveringsprogramma van DBS Tyrewholesale worden geacht afkomstig te zijn van DBS Tyrewholesale, tenzij de afnemer bewijst dat de zaken van een ander afkomstig zijn (behoudens tegenbewijs).
 7. Totdat de afnemer aan DBS Tyrewholesale alle in het kader van een overeenkomst verschuldigde bedragen heeft voldaan, kan de VACO-leverancier zaken van de afnemer onder zich houden en daarop haar vordering verhalen, tenzij de afnemer voor deze vordering voldoende zekerheid heeft gesteld.

Artikel 6 - Betaling

 1. nzij anders is overeengekomen, geschieden alle leveringen tegen contante betaling of bij vooruitbetaling. Indien partijen anders overeenkomen geldt in beginsel een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum, partijen kunnen schriftelijk ook een andere betalingstermijn overeenkomen. De geldende betalingstermijn is een fatale termijn.
 2. Alle kosten verband houdend met betaling komen voor rekening van de afnemer. Betalingen strekken in de eerste plaats in mindering op de kosten, vervolgens in mindering op de opengevallen rente en tenslotte op de hoofdsom en de lopende rente. Bestaat de hoofdsom uit meerdere facturen dan wordt betaling toegerekend aan de oudste opeisbare factuur of facturen, ongeacht de vermelding van factuurnummers die de afnemer aan de betaling toekent.
 3. Blijft de afnemer in gebreke met betaling binnen de overeengekomen betalingstermijn, dan is de afnemer zonder nadere ingebrekestelling in verzuim. Bij verzuim is de afnemer over de hoofdsom per maand of gedeelte daarvan een rente van 1% verschuldigd. In geval de wettelijke rente ex artikel 6:119a BW of artikel 6:119 BW hoger mocht zijn, is de afnemer deze wettelijke rente verschuldigd.
 4. Is de afnemer in verzuim met het nakomen van zijn betalingsverplichtingen, dan komen alle door DBS Tyrewholesale redelijkerwijze te maken kosten ter verkrijging van voldoening buiten rechte voor rekening van de afnemer. De buitengerechtelijke incassokosten worden vastgesteld op 15% van de hoofdsom, tenzij de afnemer aantoont dat DBS Tyrewholesale minder schade lijdt.
 5. Indien DBS Tyrewholesale de afnemer in rechte op betaling aanspreekt of anderszins in rechte op de naleving van de overeenkomst aanspreekt, dan is de afnemer gehouden alle in verband met de gerechtelijke procedure daadwerkelijk door DBS Tyrewholesale gemaakte kosten, zoals de kosten van rechtsbijstand, beslaglegging en griffierechten, te betalen indien DBS Tyrewholesale geheel of gedeeltelijk in het gelijk wordt gesteld.

Artikel 7 - Conformiteit

 1. DBS Tyrewholesale zal de overeenkomst naar beste inzicht en vermogen, overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. De afnemer is gehouden terstond na levering te onderzoeken of DBS Tyrewholesale de overeenkomst deugdelijk is nagekomen en DBS Tyrewholesale binnen bekwame tijd, uiterlijk binnen 10 werkdagen na aflevering, schriftelijk te berichten indien van deugdelijke nakoming geen sprake is (vervaltermijn). Indien melding binnen deze termijn redelijkerwijze niet mogelijk is, dan geldt als uiterste termijn 10 werkdagen vanaf het moment waarop het gebrek is ontdekt of had kunnen worden ontdekt.
 2. Klachten geven de afnemer niet het recht om de betaling op te schorten.
 3. Bij tijdig ingediende klachten als bedoeld in artikel 7 sub a, stelt de afnemer DBS Tyrewholesale in de gelegenheid onderzoek in te stellen naar de gegrondheid van de klacht. Bij een terechte klacht verleent de afnemer aan DBS Tyrewholesale een redelijke termijn voor herstel of vervanging van de verrichte dienst of de geleverde zaak.
 4. De nakoming van de overeenkomst geldt tussen partijen tevens als deugdelijk indien de afnemer in gebreke is gebleven het onderzoek of de kennisgeving als bedoeld in artikel 7a tijdig uit te voeren. Indien de afnemer bij aflevering voor correcte ontvangst heeft getekend dan komt daarmee het recht om te reclameren omtrent de hoeveelheid en zichtbare schade van de ontvangen zaken te vervallen. Aan kennelijke zet-, druk- of schrijffouten in catalogi of prijslijsten kunnen geen rechten worden ontleend.
 5. DBS Tyrewholesale staat in voor zowel de deugdelijkheid van de door hem geleverde zaken in relatie tot de hoogte van de prijs, als voor de kwaliteit van de dienstverlening, behoudens indien:
 6. Indien DBS Tyrewholesale op grond van artikel 7c of 7e zaken vervangt, worden de vervangen zaken zijn eigendom. Indien de afnemer de zaken reeds in gebruik heeft genomen, is DBS Tyrewholesale gerechtigd de afnemer een gebruiksvergoeding in rekening te brengen. Deze vergoeding betreft de periode dat de zaak bij de afnemer of een derde in gebruik is geweest en staat in dezelfde verhouding tot de koopprijs als de gebruiksperiode tot de normale levensduur.

Artikel 8 - Aansprakelijkheid

 1. De totale aansprakelijkheid van DBS Tyrewholesale is beperkt tot herstel, vervanging of ongedaan making van de overeenkomst. DBS Tyrewholesale er is niet tot verdere vergoeding gehouden (geen vergoeding gevolgschade). Aanspraken op garantie door derden (fabrikant of importeur) verleend, worden door de afnemer overgenomen.
 2. DBS Tyrewholesale, haar ondergeschikten en door haar ingeschakelde derden, zijn niet aansprakelijk voor schade aan personen, zaken of aan het bedrijf van de afnemer en/of derden welke het gevolg is van gebreken in door DBS Tyrewholesale geleverde zaken en/of diensten, tenzij sprake is van opzet of bewuste roekeloosheid.
 3. De afnemer vrijwaart DBS Tyrewholesale voor aanspraken van derden voortvloeiend uit een tekortkoming in de geleverde zaken of verrichte diensten.
 4. De aansprakelijkheid van DBS Tyrewholesale is voorts beperkt tot het bedrag van de door de verzekering gedane uitkering, voor zover de aansprakelijkheid door de verzekering wordt gedekt. Indien de verzekering in enig geval geen dekking biedt of niet tot uitkering overgaat, is de aansprakelijkheid van DBS Tyrewholesale beperkt tot de factuurwaarde van de betreffende zaak en/of dienst.
 5. DBS Tyrewholesale zal, binnen een redelijke termijn, bij schade veroorzaakt door een gebrek aan de geleverde zaak, die zij niet zelf heeft geproduceerd of in de EU heeft geïmporteerd, het adres van haar leverancier, producent of importeur in de EU aan de afnemer bekend maken. Is DBS Tyrewholesale niet (meer) tot deze opgave in staat, of heeft zij de zaak zelfgeproduceerd of in de EU geïmporteerd, dan is DBS Tyrewholesale niet verder aansprakelijk dan waartoe zij op grond van de Wet (art. 6:185-193 BW) en het bepaalde in artikel 8 sub a is gehouden.

Artikel 9 - Opschorting en ontbinding

 1. DBS Tyrewholesale is bevoegd de nakoming van de verplichtingen op te schorten of de overeenkomst te ontbinden zonder daartoe schadeplichtig te worden indien:
 2. Bij ontbinding van de overeenkomst worden alle vorderingen op de afnemer onmiddellijk opeisbaar en behoudt de VACO-leverancier haar aanspraken op schadevergoeding.

Artikel 10 - Toepasselijk recht en geschillen

 1. Alle met DBS Tyrewholesale gesloten overeenkomsten worden beheerst door het Nederlandse recht. De toepasselijkheid van het CISG of Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
 2. Geschillen voortvloeiend uit overeenkomsten met DBS Tyrewholesale dienen te worden voorgelegd aan de Nederlandse Rechtbank in het arrondissement waarin DBS Tyrewholesale statutair gevestigd is, tenzij wettelijke regels zulks niet toestaan.